top of page
7_sadala_realproj_edited.jpg

PROJEKTI

Projekts “LEARNING FROM ROOTS – traditional music and dance material use in adult education”

Sabiedrības interese par autentisko tautas kultūru pēdējā laikā ievērojami pieaug. Īpaši tradicionālā mūzika un dejas ir joma, kam ir iespējams plašs pielietojums – sabiedrisko un kultūras pasākumu organizēšanā, izglītībā, uzņēmējdarbībā, utt. Dažādās zemēs ir apgūta atšķirīga pieredze tradicionālās kultūras izglītībā un praktiskajā izmantošanā. Sešu valstu organizācijas (Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Sweden, Turkey) izveidoja mācību partnerību, lai apmainītos ar savu pieredzi šajā jomā.


Projekta mērķis bija realizēt dalībnieku mobilitātes, lai piedaloties dažādos pasākumos – no tradicionālās mūzikas festivāla ar diskusijām un meistarklasēm līdz regulāro tautas mūzikas apmācību vizītei un zinātniski praktiskai konferencei – apgūtu partnerorganizāciju pieredzi tradicionālās mūzikas un deju apmācībā un praktiskajā izmantošanā mūsdienu kultūrvidē.

Projekta laikā:
• Apmācāmie uzlaboja zināšanas par savas un citu Eiropas zemju tradicionālo mūziku un dejām. Tāpat zināšanas par citu tautu lultūru, kā arī saskarsmes un valodu prasmes.
• Pasniedzēji salīdzināja ar citiem un uzlaboja tradicionālās mūzikas un deju apmācību un praktiskās izmantošanas metodes, kā arī veidoja personīgos kontaktus ar ar partneru speciālistiem turpmākai sadarbībai.
• Partnerorganizāciju vadošie speciālisti iepazinās ar uzņemošā partnera darba specifiku, metodēm un tiešajiem uzdevumiem, pilnveidoja savas profesionālās spējas un pieredzi tradicionālās kultūras pasākumu praktiskajā organizēšanā, iesaistījās inovatīvu neformālās izglītības metožu veidošanā, kā arī nostiprināja kontaktus tālākas sadarbības veidošanai.
Nozīmīgākais projekta rezultāts ir iespēja projekta dalībniekiem nodot apgūto pieredzi savā organizācijā un izmantot darbā ar vietējo sabiedrību.
Projekta laikā partneriem bija iespēja apmeklēt partneru zemēs rīkotos 12 pasākumus, kas demonstrēja katra partnera darbības jomu un metodes darbā ar tradicionālo mūziku un dejām. Latvijas puse kopumā realizēja 62 mobilitātes, tajā skaitā 23 darbinieku un speciālistu un 39 apmācāmo mobilitātes, piedalījusies 9 partneru rīkotajos mācību pasākumos, kā arī sagatavojusi un realizējusi divas projekta aktivitātes – organizatoru darba sanāksmi un vienu mācību pasākumu.


Plašākai neformālās izglītības darba metožu popularizēšanai un uzlabošanai ir sagatavotas partnerorganizāciju speciālistu atziņas par iegūto pieredzi, kā arī tradicionālo deju un mūzikas materiālu pieejamībai ir sagatavoti dalībvalstu tipiski video paraugi, kas publiskoti partneru organizāciju mājaslapās.

bottom of page